Artikel 1

Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Opdrachtnemer; ProffitPlan B.V. gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever; een natuurlijk of rechtspersoon die een opdracht aan ProffitPlan B.V. verstrekt.
 4. De Algemene Voorwaarden; de onderhavige algemene voorwaarden van ProffitPlan B.V..

 

Artikel 2

Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, (order)bevestigingen, overeenkomsten tussen Opdrachtnemer enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds op het terrein van ProffitPlan, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Hieronder is tevens begrepen de dienstverlening die in het kader van ProffitPlan kosteloos door Opdrachtgever wordt aangeboden.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende overeenkomsten en bedingen zijn slechts rechtsgeldig, indien zij door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 3. De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.
 4. Indien er van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Artikel 3

Aanbod

 1. Alle onderhandelingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Gedane aanbiedingen of toezeggingen geven niet eerder aanspraak dan vanaf het moment dat deze aanbiedingen en toezeggingen schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd en ook schriftelijk door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd.
 2. Onherroepelijke schriftelijke aanbiedingen of toezeggingen hebben een maximum geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod een andere termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 3. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan de Opdrachtnemer mag uitgaan. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt. Mocht achteraf blijken dat de Opdrachtgever onjuiste informatie heeft verschaft, dan verkeert de Opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling door de Opdrachtnemer voor vereist is.
 4. Bij het verstrekken door Opdrachtgever van de in Artikel 3 lid 3 genoemde informatie moeten minimaal de volgende zaken omschreven worden en vastgelegd:
  • Wie de Opdrachtgever is.
  • Voor wiens rekening de opdracht wordt uitgevoerd.
  • Wie tekeningsbevoegd is, of welke persoon of autoriteit de dienstverlening van Opdrachtnemer goedkeurt.
  • Doel en inhoud van de opdracht.
  • Aanvullende eisen van de Opdrachtgever.

 

Artikel 4

Totstandkoming overeenkomst en uitvoering

 1. Opdrachtnemer sluit met haar Opdrachtgever een separate overeenkomst van dienstverlening.
 2. De overeenkomst komt tot stand op de datum waarop deze door beide partijen is ondertekend en wordt van kracht op de datum dat deze door Opdrachtnemer is ontvangen.
 3. De separate opdracht van dienstverlening kan worden aangegaan voor een overeengekomen duur. Dit kan ook zijn de duur van de opdracht. Is geen bepaalbare termijn/opdracht overeengekomen, dan is het een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 4. De separate opdracht van dienstverlening met bepaalde duur/opdracht wordt na na het verstrijken van de overeengekomen periode telkens met de duur van één jaar, of de overeengekomen duur, stilzwijgend verlengd, tenzij een van de partijen tijdig heeft opgezegd.
 5. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden voor het einde van de overeengekomen periode en dient schriftelijk te geschieden.
 6. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, daar het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 7. Opdrachten worden op exclusieve basis uitgevoerd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 5

Wijzigingen en aanvullingen

 1. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke Algemene Voorwaarden, worden eerst van kracht nadat zij schriftelijk tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

Artikel 6

Betalingsvoorwaarden

 1. Bedragen zijn exclusief omzetbelasting en andere wettelijke heffingen (BTW), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever hierover schriftelijke afspraken hebben gemaakt, wordt de overeengekomen som, zo nodig vermeerderd met voorschotten aan en declaraties aan ingeschakelde derden, naar rato per maand aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. De Opdrachtgever is gehouden elke door Opdrachtnemer ingediende factuur binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum te voldoen. Indien de factuur niet binnen 30 dagen na factuurdatum is voldaan, is de Opdrachtgever van rechtswege in gebreke, tenzij beide partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.
 4. Verrekening van het factuurbedrag met enige bestaande tegenvordering is niet toegestaan.
 5. Bij in gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van Opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.
 6. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht vanwege het feit dat de Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst, is Opdrachtnemer -onverminderd haar recht op (aanvullende) schadevergoeding- gerechtigd om aan Opdrachtgever een honorarium in rekening te brengen gebaseerd op het door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarief vermenigvuldigd met het aantal tot aan de datum van ontvangst van een schriftelijke beëindiging van de aan de opdracht besteedde uren.
 7. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht worden gelijkgesteld met het annuleren van de opdracht tenzij partijen naar aanleiding van de wijziging van de opdracht schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 7

Inschakeling derden

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van de diensten van derden.
 2. Opdrachtnemer zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 3. Indien de Opdrachtgever dientengevolge schade heeft geleden, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever in ieder geval zoveel als naar Opdrachtnemer haar oordeel mogelijk is, behulpzaam zijn bij diens pogingen de schade te herstellen of te beperken.

 

Artikel 8

Opschorting

 1. Indien de Opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting jegens Opdrachtnemer of indien Opdrachtnemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de

Opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtnemer., heeft Opdrachtnemer het recht om haar verplichtingen uit de onderhavige overeenkomst met de Opdrachtgever op te schorten onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 9

Overmacht

 1. Indien een overeenkomst niet door Opdrachtnemer kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Opdrachtnemer bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk wordt of blijft.
 2. Daarnaast heeft Opdrachtnemer het recht de nakoming van haar verplichting op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van een verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
 3. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten de invloed- sfeer van Opdrachtnemer liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen van verplichtingen van derden aan de Opdrachtgever, waardoor het voor Opdrachtnemer onmogelijk wordt haar verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen.
 4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan 6 (zes) maanden voortduurt. In dergelijk geval wordt de overeenkomst tussen partijen ontbonden zonder dat een van de partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
 5. Als Opdrachtnemer haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen som berekend op basis van het reeds verrichte werk en reeds gemaakte kosten.  

 

Artikel 10

Niet nakoming

 1. Indien Opdrachtgever enige betaling niet stipt op tijd verricht, is hij in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn. In dat geval, alsmede indien Opdrachtgever failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, executoriaal beslag op zijn vermogen wordt gelegd, overlijdt of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, ontbonden wordt dan wel zijn onderneming staakt, worden alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen zonder enige ingebrekestelling direct opeisbaar en heeft Opdrachtnemer tevens het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Opdrachtgever is alsdan gehouden tot vergoeding van de door Opdrachtnemer daardoor geleden en/of te lijden schade. Op Opdrachtnemer rust alsdan geen enkele verplichting tot betaling van een schadevergoeding wegens ontbinding van de overeenkomst.

 1. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever dient te maken ter effectuering van haar rechten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 11

Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de Opdrachtnemer.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt directe schade en tot maximaal het bedrag dat de Opdrachtgever over het jaar waarin het schadebrengende feit heeft plaatsgevonden voor zijn dienstverlening heeft gefactureerd en zal in ieder geval nimmer meer bedragen dan de schadevergoeding die door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval zal worden uitgekeerd.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade geleden door Opdrachtgever of een derde, zoals gederfde winst of verlies van verwachte omzet of inkomsten, van data en het gemis van het gebruik daarvan.
 4. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin, dienen binnen 1 (één) jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten verwerkt.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die op enigerlei wijze verband houden met de werkzaamheden die de Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever verricht.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat uit het feit dat de Opdrachtgever of een derde die in opdracht van Opdrachtgever handelt, de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 7. In geval Opdrachtnemer lopende ziektegevallen overneemt van de voormalige Arbo-dienst van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de eventuele schade die is ontstaan door handelen of nalaten ten aanzien van deze ziektegevallen, indien dit handelen of nalaten zich heeft voorgedaan in de periode vóór overname.
 8. Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor alle taken die uit de wet voortvloeien. Opdrachtnemer staat Opdrachtgever bij in haar beslissingen omtrent haar verplichtingen en zal Opdrachtgever daarbij actief begeleiden, maar kan nimmer voor de gevolgen van bepaalde beslissingen van Opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden. Alle advisering vindt plaats naar beste kunnen, maar biedt geen garanties.
 9. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij Opdrachtnemer, aansprakelijk wil stellen.

 

Artikel 12

Melding arbeidsongeschiktheid

 1. Ziek- en hersteldmeldingen kunnen op verschillende wijze worden aangeleverd;
  • de werkgever kan, via het on-line registratiesysteem, inloggen met een daartoe door ProffitPlan B.V. toegekende loginnaam en password en hiermede de registratiegegevens van de werknemer alsmede de ziek en/of hersteldmelding aan Opdrachtnemer doorgeven.
  • de werkgever kan tevens de bovengenoemde gegevens via telefoon of email aan ProffitPlan B.V. doorgeven. Opdrachtnemer zorgt daarna voor de registratie van deze gegevens.
 2. Wanneer door de werkgever, om wat voor reden dan ook, niet kan worden ingelogd op het onder punt 1 van dit artikel genoemde registratiesysteem krijgt de werkgever hiervan elektronisch een melding. In dergelijk geval zal Opdrachtnemer, indien het probleem aan haar zijde ligt, zorgdragen voor het opheffen van de storing. De melding dient in dergelijk geval door de werkgever op andere wijze aan Opdrachtnemer te worden doorgegeven.

 

Artikel 13

Geheimhouding en middelen

 1. Opdrachtnemer zal geen inlichtingen over werknemers van Opdrachtgever aan derden en de werkgever verstrekken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door de werknemer. Een en ander is vastgelegd in het Privacyreglement dat door Opdrachtgever of werknemer opvraagbaar is bij ProffitPlan.  
 2. De door Opdrachtnemer geleverde middelen, waaronder programmatuur en geleverde voorschriften blijven eigendom van Opdrachtnemer en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer door Opdrachtgever worden behouden of vermenigvuldigd.
 3. Intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde adviezen, modellen, methoden, technieken, programmatuur en producten blijven, behoudens uitdrukkelijke overdracht, voorbehouden aan Opdrachtnemer.

  

Artikel 14

Voorziening in geval van onverbindendheid

 1. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
 2. Opdrachtnemer verbindt zich om de niet-verbindende bepaling(en) te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden, afwijken van de niet-verbindende bepalingen.

 

Artikel 15

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In de geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een offerte dan wel een overeenkomst, die tot de competentie van de Rechtbank behoren is uitsluitend de Rechtbank Midden-Nederland bevoegd.

 

Heeft u een vraag? Neem dan contact op.

Wij helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen!

Neem contact op met Proffitplan

Datum en tijd
MM slash DD slash JJJJ
Voorkeur tijd*
:
Contactgegevens

Na het indienen van het verzoek ontvangt u na controle van de beschikbaarheid een afspraakbevestiging.